Nasze cele


Nasze cele

Cele fundacja BeActive

  • Wspieranie sportu, kultury fizycznej, turystyki i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
  • Wspieranie rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
  • Inicjowanie wszechstronnej pomocy w socjalizowaniu, aktywizowaniu i integrowaniu osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzin.
  • Działalność charytatywna.
  • Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
  • Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
  • Działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
  • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec osób niepełnosprawnych.